Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.raeger-autismecentrum.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door het Raeger Autismecentrum. Middels deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Raeger Autismecentrum is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom hiervan berust bij het Raeger Autismecentrum.

Raeger besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze internetsite verouderd, incompleet en/of incorrect is. Hieraan kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Raeger behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze site te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te stellen.

Raeger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Raeger kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie op deze websites en/of pagina’s.