Klachtenportaal

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te
dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling
die moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U bent
cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het
onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Op deze pagina informeren wij u over onze werkwijze en wat wij voor u kunnen betekenen.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan, wat kan uitmonden in een officiële klacht. De Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in het leven geroepen om klachten zo
soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen we gelukkig oplossen via een
goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen
van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan het
geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. Zij doen dan een bindende
uitspraak over de zaak.

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de
bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een
zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een
zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.
De procedure die wij bij onvrede of een klacht met u doorlopen, vindt u hiernaast onder het kopje Spelregels bij onvrede of een klacht. Vanzelfsprekend kan deze procedure waar mogelijk ‘op maat’ worden
aangepast aan de specifieke situatie.

Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportal Zorg? neem dan de volgende stappen:

 • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder. Dit kunt u doen via de pagina meld klacht of verbeterpunt.
 • Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.

Spelregels bij onvrede of een klacht

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel klachten op een
laagdrempelige wijze te behandelen, openheid te geven over klachten binnen de zorg en
van deze klachten te kunnen leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te
hebben zodat klachten zorgvuldig worden afgehandeld. Hieronder vindt u de spelregels
die gelden bij het indienen van een klacht:

 1. Informeer bij voorkeur eerst de zorgaanbieder over uw onvrede of over uw klacht;
 2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een
  onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
 3. De formele termijn van de klachtenprocedure gaat in op het moment dat de
  klachtenfunctionaris de klacht van en namens de cliënt met een brief of email kenbaar
  heeft gemaakt bij de zorgaanbieder;
 4. De zorgaanbieder heeft vanaf dat moment 6 weken de tijd om zich in te zetten om te
  komen tot een oplossing. In deze periode is het mogelijk vragen, antwoorden en
  standpunten uit te wisselen per brief of email en/of in gesprek te gaan;
 5. Na 6 weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht, met
  tenminste: de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn
  genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
 6. De termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De
  zorgaanbieder brengt de cliënt daarvan op de hoogte en legt uit waarom. Alleen
  wanneer de cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nogmaals een
  verlenging mogelijk. De verlenging moet dan noodzakelijk zijn om tot een oplossing te
  kunnen komen, zoals een mediation traject;
 7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door de
  zorgaanbieder, dan kunt u de klacht voorleggen als geschil aan de onafhankelijke en
  erkende Geschillencommissie KPZ. Hiervoor worden griffiekosten berekend van €90; U
  kunt daarbij eventueel een onderbouwde schadeclaim indienen.
 8. De geschillencommissie bepaalt hoe de geschillenprocedure eruitziet en zal in de
  meeste situaties hoor en wederhoor toepassen. De ingebrachte stukken en het
  oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg B.V. en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan alle voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en geschillen beschreven. Zie de downloads hieronder.

Wij waarborgen te allen tijde de privacy van de cliënt, de zorgaanbieder en zorgverleners.


Downloads